kyotani:

Ennoshita laying down the law as the future captain.
chocoriccio:

Shiu
@Shiupiku
shakypigment:

Hendricus Jansen